Informuojame, jog pasikeitė Filmų parengiamųjų ir gamybos projektų valstybinio finansavimo taisyklės

  • 2020 12 22

Informuojame, jog pasikeitė Filmų parengiamųjų ir gamybos projektų valstybinio finansavimo taisyklės. Atkreipkite dėmesį į 68, 85 ir 112.1 punktus.

 

68. Filmo tęstinės gamybos statusas ir valstybinio finansavimo intensyvumas nustatomas LKC direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į ekspertų komisijos rekomendacijas. Esant motyvuotam prašymui, LKC direktorius gali priimti sprendimą atidėti vieneriems metams tęstinio gamybos projekto antrųjų metų finansavimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ir (ar) karantiną, ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą, ir (ar) kultūros renginių organizavimą, LKC direktorius, esant motyvuotam prašymui, gali priimti sprendimą filmo tęstinės gamybos projektą finansuoti iki trijų biudžetinių metų.

 

Punkto pakeitimai:

 

Nr. ĮV-1402, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26193

85. Filmo tęstinės gamybos projektams antraisiais finansavimo metais lėšos skiriamos LKC direktoriaus įsakymu įvertinus pirmųjų finansavimo metų filmo tęstinės gamybos projekto įgyvendinimo ataskaitą. Taisyklių 68 punkte numatytu atveju pratęsus filmo tęstinės gamybos projekto finansavimą iki trijų biudžetinių metų, filmo tęstinės gamybos projektams trečiaisiais finansavimo metais lėšos skiriamos įvertinus antrųjų finansavimo metų filmo tęstinės gamybos projekto įgyvendinimo ataskaitą..

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1402, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26193

 

112.1. užbaigti filmą ir filmo premjerą Lietuvoje surengti ne vėliau kaip per dvejus metus nuo paskutiniųjų finansavimo metų pabaigos. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ir (ar) karantiną, ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą, ir (ar) kultūros renginių organizavimą, LKC direktorius, esant motyvuotam prašymui, gali priimti sprendimą leisti užbaigti filmą ir filmo premjerą Lietuvoje surengti ne vėliau kaip per vienerius metus Lietuvos Respublikos Vyriausybei atšaukus ekstremaliąją padėtį ir (ar) karantiną, ir panaikinus su tuo susijusius apribojimus ar kultūros įstaigų lankymo, kultūros paslaugų teikimo, ir (ar) kultūros renginių organizavimo draudimus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. ĮV-1402, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26193

Nr. ĮV-1483, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-08, i. k. 2020-26482

 

 

Daugiau skaitykite:

ĮV-248 Dėl Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo (lrs.lt)